Rozdzielność majątkowa

Wraz z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje między małżonkami ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami powstaje z chwilą orzeczenia rozwodu, toteż wszystko co strony nabędą po uprawomocnieniu się wyroku będzie stanowiło ich majątek osobisty. Rozdzielność majątkową można ustanowić także w trakcie trwania małżeństwa w kancelarii notarialnej lub w sądzie.
Na drodze sądowej można się też domagać orzeczenia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, a więc z wcześniejszą niż dzień złożenia pozwu do sądu. W takim przypadku należy wykazać jakie wyjątkowe okoliczności zaistniały w dacie, z którą powód żąda zniesienie wspólności. Może to być na przykład alkoholizm, trwonienie pieniędzy w związku z hazardem, notoryczne zaciąganie kredytów oraz tzw. „chwilówek”. Należy pamiętać, że ważnym powodem nie jest okoliczność niezawiniona przez małżonka np. utrata pracy czy choroba.