Podział majątku wspólnego

W momencie zawarcia małżeństwa, powstaje wspólny majątek należący do obojga małżonków – jest to tzw. wspólność majątkowa.
W sytuacji gdy strony zdecydują się na rozwód powstaje pytanie w jaki sposób wspomniany wspólny majątek podzielić między małżonkami.
Podziału majątku można dokonać przy udziale Sądu bądź polubownie, w kancelarii notarialnej, jednakże w takiej sytuacji byli małżonkowie muszą przedstawić zgodny projekt podziału majątku. Sąd najczęściej orzeka, że małżonkowie mają równe udziały przy podziale majątku wspólnego. Orzeczenie rozwodu z winy lub bez nie ma znaczenia przy podziale majątku.
Bardzo często w skład majątku wchodzi nieruchomość (np. mieszkanie), która jest obciążona kredytem hipotecznym. Byli małżonkowie nie mogą zapomnieć o tym, że wciąż oboje są odpowiedzialni za spłatę zaciągniętego kredytu. Może stać się tak, że jedna ze stron, wniesie o przyznanie jej na własność nieruchomości i tym samym przejmuje na siebie spłatę kredytu, jednakże na to musi wyrazić zgodę druga strona oraz Bank.

Należy pamiętać, że nie podlegają podziałowi składniki majątku osobistego każdego z małżonków, do którego należą między innymi:

  • przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
  • przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę;
  • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
  • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
  • przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków.