Podwyższenie zasądzonych alimentów

Wraz ze wzrostem dzieci, ich potrzeby ulegają zmianie. Konsekwencją powyższego są większe koszty ich utrzymania, jakie ponoszą rodzice. Samotnie wychowujący dziecko rodzic może wystąpić do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka sądu, z pozwem o alimenty. Podstawę roszczenia stanowią przepisy art. art. 133 § 1 w zw. z art. 135 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w myśl, których na obojgu rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny wobec dziecka. Szczególnie, w sytuacji gdy małoletni nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, rodzice zobowiązani są do zapewnienia mu minimum socjalnego, aby zaspokoić jego podstawowe potrzeby życiowe.

W miarę wzrostu dziecka ulegają zmianie jego potrzeby, ich koszt wzrasta. Ponadto z upływem czasu ulegają zmianie także inne okoliczności mające wpływ na wysokość zasądzonych alimentów. Ulec zmianie mogą warunki materialno-bytowe czy możliwości zarobkowe każdego z rodziców. Samotnie wychowujący dziecko rodzic, może w myśl treści art. 138 kro, wnieść pozew o podwyższenie alimentów zasądzonych na małoletniego, jeżeli wykaże, że koszty utrzymania dziecka wzrosły bądź doszło do innej ,,zmiany stosunków” uzasadniającej zmianę zakresu świadczeń alimentacyjnych.

Sąd w sprawach o alimenty ma obowiązek w sposób uważny i dokładny zbadać usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz możliwości finansowe zobowiązanego do alimentacji. W konsekwencji Sąd, mimo, iż rodzic wykaże, że utrzymanie dziecka stało się kosztowniejsze niż dotychczas, może oddalić powództwo o podwyższenie alimentów. W dniu 11 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie, sygn. akt: VI RCa 206/19 orzekał w sprawie, w której powódka domagała się podwyższenia alimentów na dwójkę dzieci. Pozwany wskazał, iż został ojcem kolejnego dziecka i zobowiązany jest świadczyć na jego utrzymanie. Sąd orzekł, że każde z dzieci ma prawo do równego zaspokojenia swoich potrzeb, toteż zaspokojenie potrzeb jednych nie może skutkować pogorszeniem się sytuacji materialnej pozostałych dzieci zobowiązanego. Sąd jednoznacznie wskazał, że ,,Każde z dzieci pozwanego ma równe prawo do domagania się od niego przyczyniania się do zaspokajania ich uzasadnionych potrzeb”, toteż oddalił żądanie powódki w przedmiocie podwyższenia alimentów.