Jak nie płacić podatku od spadków i darowizn?

Wysokość podatku od spadków i darowizn zależy od przynależności do określonej grupy podatkowej oraz stopnia pokrewieństwa z darczyńcą. Tzw. grupa zerowa (0), która pokrywa się częściowo z gr I, ale wyłącza teściów, synową i zięcia – przeznaczona jest dla najbliższej rodziny. Ustawodawca przewidział dla niej dodatkowe zwolnienie. Małżonek, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, jeżeli złożą odpowiednie zawiadomienie (formularz SD – Z 2) do urzędu skarbowego (US) – chyba że nabycie następuje w formie aktu notarialnego.

Wysokość kwoty wolnej od podatku dla I grupy podatkowej wynosi 36 120 zł. Podana powyżej kwota dotyczy wartości nabytych własności od jednej osoby w ciągu 5 lat. Jeżeli wartość otrzymanego majątku nie przekracza kwoty 36 120 zł oraz w przypadku, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron – podatnik nic nie musi zgłaszać do US.

Powyżej wskazanego limitu kwotowego w urzędzie skarbowym należy złożyć formularz SD – Z 2 (elektronicznie lub papierowo). Na zgłoszenie mamy sześć miesięcy. Termin ten jest zawity i nie ulega przywróceniu nawet w przypadku spóźnienia niezawinionego przez podatnika.

Jeżeli jednak nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie wymaganego terminu (6 miesięcy) od powstania obowiązku podatkowego (polegającego na dokonania zgłoszenia do US) zwolnienie stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu.

W przypadku niedokonania zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych w ciągu 6 miesięcy podatnik podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

Ważne, aby skorzystać ze zwolnienia podatnik musi dokonać zgłoszenia na formularzu SD – Z 2 właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od:

Ø uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku,

Ø zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza,

Ø wydania europejskiego poświadczenia spadkowego.

Zwrócić uwagę należy na darowiznę pieniężną, która obwarowana jest dodatkowym warunkiem, a mianowicie, jeżeli przekracza kwotę 36 120 zł musi ona być potwierdzona przelewem (na rachunek płatniczy w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej) lub przekazem pocztowym. Jeżeli darowizna pieniężna nie zostanie zgłoszona w normie przepisanym terminie 6 miesięcy albo zostanie zgłoszona, ale nieudokumentowany zostanie sposób otrzymania pieniędzy w wymaganej prawnie formie – podatnik nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku. Darowizna zaś zostanie opodatkowana na zasadach ogólnych.

W sytuacji, gdy spadkobierców jest kilku – każdy z nich musi indywidualnie dokonać odrębnego zgłoszenia wykazującego nabyte rzeczy lub prawa majątkowe.

Darowiznę zgłasza się w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika w dniu jej otrzymania. W przypadku nabycia w drodze dziedziczenia nieruchomości – właściwy jest US, na terenie którego położona jest nieruchomość. W pozostałych przypadkach decyduje ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy.

W powyższych kwestiach może Państwu pomóc Kancelaria do spraw spadkowych.